Lafaktoria Lafaktoria

Polityka prywatności

W niniejszym dokumencie zatytułowanym „Polityka Prywatności LAFAKTORIA” („Polityka Prywatności”) pragniemy określić i wskazać Ci zasady gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania (czyli przetwarzania) Twoich danych osobowych pozyskanych przez sklep internetowy LAFAKTORIA działający pod następującym adresem: www.lafaktoria.pl („Sklep LAFAKTORIA”).

Sklep LAFAKTORIA jest prowadzony przez spółkę pod firmą: LAFAKTORIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, adres: Aleja Prymasa Tysiąclecia 48A lokal B1, 01–242 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000708866, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 5272831278, REGON: 369010001 („LAFAKTORIA”).

Jeżeli korzystasz z naszego z serwisu internetowego Sklepu LAFAKTORIA dostępnego pod adresem: www.lafaktoria.pl („Witryna”), jesteś osobą fizyczną dokonującą zakupów w Sklepie LAFAKTORIA („Klient”), aktywujesz konto Klienta w ramach naszej Witryny, bądź jesteś osobą fizyczną reprezentującą / działającą z ramienia / kontaktową ze strony Klienta, to nasza ochrona prywatności dotyczy przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, czyli wszelkich informacji o Tobie, jeżeli identyfikują one Ciebie lub umożliwiają bezpośrednio lub pośrednio Twoje zidentyfikowanie.

Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna. Dlatego dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania i ochrony Twojej prywatności oraz udzielonych przez Ciebie informacji podczas korzystania z Witryny oraz dokonywania zakupów w Sklepie LAFAKTORIA, jak również w tym celu podejmujemy wszelkie niezbędne działania.

W szczególności, mając na uwadze wymagania w zakresie ochrony danych osobowych wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („Rozporządzenie 2016/679”), które znajduje zastosowanie od dnia 25 maja 2018 roku, gwarantujemy wdrożenie w Sklepie LAFAKTORIA odpowiednich środków ochrony fizycznej, osobowej, organizacyjnej i technicznej mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa Twoich danych osobowych, a w szczególności ich ochrony przed przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.

W szczególności gwarantujemy Ci możliwość realizacji przysługujących Ci zgodnie z przepisami Rozporządzenia 2016/679 uprawnień w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych - szczegóły znajdują się poniżej.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią naszej Polityki Prywatności oraz naszym Regulaminem Sklepu LAFAKTORIA przed rozpoczęciem korzystania z Witryny, jak również przed dokonaniem aktywacji konta Klienta w ramach Witryny oraz przed dokonaniem zakupów w Sklepie LAFAKTORIA. 

Jeżeli, korzystając z naszej Witryny, nie zgadzasz się z którymkolwiek postanowieniem naszej Polityki Prywatności, to powinieneś niezwłocznie zaprzestać odwiedzania i jakiegokolwiek korzystania z Witryny, w tym w szczególności aktywowania / utrzymywania aktywnego konta Klienta w ramach Witryny, jak też dokonywania zakupów w Sklepie LAFAKTORIA.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest LAFAKTORIA.

Jeżeli Twoje dane osobowe przekazałeś nam przed dniem 15.12.2017 roku, to wówczas współadministratorami Twoich danych osobowych (podmiotami, które wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych) są LAFAKTORIA oraz Pan Robert Gałązka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: LaFaktoria.pl Robert Gałązka z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ryżowa 44 lok. 112, 02-495 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: 1180819362, REGON: 015600613, jako przedsiębiorca prowadzący Sklep LAFAKTORIA przed ww. datą.

Możesz się z nami skontaktować w każdej chwili drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: info@lafaktoria.pl, za pomocą poczty tradycyjnej na nasz następujący adres: LAFAKTORIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 48A lokal B1, 01–242 Warszawa, wraz z dopiskiem „Dane Osobowe”, jak również telefonicznie pod numerem telefonu: 22 301 51 51 (w godzinach pracy stacjonarnego salonu oświetleniowego oraz biura sprzedaży Sklepu LAFAKTORIA).

Jakie Twoje dane osobowe zbieramy podczas aktywowania konta Klienta i dokonywania zakupów w Sklepie LAFAKTORIA?

W celu umożliwienia Ci aktywowania konta Klienta w ramach Witryny oraz dokonania zakupów w Sklepie LAFAKTORIA zbieramy Twoje następujące dane osobowe:

 1. imię i nazwisko;

 2. firma przedsiębiorcy;

 3. adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj);

 4. adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj);

 5. adres e-mail;

 6. numer telefonu;

 7. NIP (w przypadku konieczności wystawienia faktury).

Podanie przez Ciebie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów zawarcia umowy (dokonania zakupu w Sklepie LAFAKTORIA) oraz obsługi Twojego zamówienia złożonego w Sklepie LAFAKTORIA. Konsekwencją niepodania przez Ciebie powyższych danych osobowych jest brak możliwości wykonania powyższych działań przez LAFAKTORIA (przykładowo, niepodanie danych osobowych może wiązać się z brakiem możliwości aktywowania konta Klienta w ramach Witryny, przesłania zamawianego towaru lub brakiem możliwości wystawienia faktury).

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wówczas, gdy (podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych):

 1. jest to niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną (w szczególności umowy dotyczącej zakupu dokonanego w Sklepie LAFAKTORIA), lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem takiej umowy (art. 6 ust. 1 litera b) Rozporządzenia 2016/679);

 2. jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na LAFAKTORIA jako administratorze Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 litera c) Rozporządzenia 2016/679); 

 3. jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez LAFAKTORIA jako administratora Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 litera f Rozporządzenia 2016/679), w szczególności takich jak:

 • dochodzenie roszczeń;

 • nasz marketing bezpośredni oferowanych przez nas produktów i usług;

 • kontaktowanie się z osobami reprezentującymi / działającymi z ramienia / kontaktowymi po stronie naszego Klienta w związku z koniecznością realizacji umowy zawartej przez LAFAKTORIA z tym Klientem.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przez nas wykorzystywane w celu realizacji umów zawartych przez Ciebie i LAFAKTORIA, jak również do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem takich umów.

W szczególności używamy Twoich danych osobowych do utrzymywania w aktywności Twojego konta Klienta w ramach Witryny, zarządzania zakupami dokonanymi w Sklepie LAFAKTORIA, w celu przetwarzania Twoich zamówień i zwrotów oraz wysyłania Ci powiadomień o statusie dostawy lub w przypadku jakichkolwiek problemów z dostawą produktów itp. Ponadto używamy Twoich danych osobowych do zarządzania Twoimi płatnościami za zakupy dokonywane w Sklepie LAFAKTORIA. Będziemy też używać Twoich danych osobowych w celu zgłoszeń reklamacyjnych oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń.

Twoje dane osobowe mogą być także wykorzystywane w ramach realizacji przez nas marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, w tym przesyłania informacji handlowych, ofert, promocji, przy czym przesyłanie przez nas informacji handlowych drogą elektroniczną nastąpi tylko i wyłącznie za Twoją zgodą.   

Ponadto Twoje dane osobowe będą przez nas wykorzystywane w celu kontaktu z Tobą, jeżeli jesteś osobą reprezentującą / działającą z ramienia / kontaktową po stronie Klienta, jeżeli będzie konieczne w celu realizacji umowy zawartej przez LAFAKTORIA z tym Klientem.

Twoje dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa powyżej.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzane przez nas Twoje dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom trzecim. Tymi podmiotami będą nasi zaufani partnerzy świadczący na rzecz LAFAKTORIA usługi informatyczne (w tym hostigodawcy, administratorzy systemu, dostawcy oprogramowania itp.), usługi księgowe, rachunkowe, podatkowe i prawne, administracyjne, usługi przewozowe, jak również podmioty trzecie obsługujące reklamacje naszych Klientów, w tym producenci lub wytwórcy zamawianych produktów będących przedmiotem reklamacji.

W odniesieniu do powyższych podmiotów trzecich wymagamy zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji, w tym w szczególności Twoich danych osobowych, oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu.

Ponadto wyłącznie w celu zapewnienia należytego wykonania umów zawartych z naszymi Klientami przekazujemy Twoje dane osobowe również firmom kurierskim i przewozowym, Poczcie Polskiej S.A. jak również podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze itp.), które to podmioty samodzielnie decydują o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych (od chwili uzyskania od nas Twoich danych osobowych są samodzielnymi administratorami tych danych).

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych osobowych innym podmiotom, niż te wskazane powyżej, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z jakimikolwiek podmiotami trzecimi.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których Twoje dane osobowe są przetwarzane, a mianowicie przez okres:

 1. w którym obowiązujące przepisy prawne nakazują nam przechowywać Twoje dane osobowe, np. w celach rachunkowych czy podatkowych;

 2. w którym wykonujemy nasze obowiązki wynikających z umów zawartych z Klientami, w tym przez okres do dnia upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z tych umów, zaś w przypadku posiadania przez Klienta aktywnego konta Klienta w Sklepie LAFAKTORIA - przez okres posiadania tego aktywnego konta Klienta, w ramach którego masz możliwość wglądu do historii Twoich zamówień składanych i realizowanych w Sklepie LAFAKTORIA;

 3. w którym realizujemy lub możemy realizować prawnie uzasadnione interesy LAFAKTORIA jako administratora, takie jak np.:

 • dochodzenie roszczeń;

 • realizowanie przez nas marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług (przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach marketingowych w przypadku wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również przestaniemy przesyłać Ci informacje handlowe drogą elektroniczną w przypadku cofnięcia przez Ciebie zgody na przesyłanie takich informacji);

 • kontaktowanie się z osobami reprezentującymi / działającymi z ramienia / kontaktowymi po stronie naszego Klienta w związku z koniecznością realizacji umowy zawartej przez LAFAKTORIA z tym Klientem.

Jakie prawa Ci przysługują?

Jeżeli, korzystając z Witryny lub dokonując zakupów w Sklepie LAFAKTORIA, podałeś nam swoje dane osobowe, to przysługują następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych - możliwość żądania od LAFAKTORIA jako administratora dostępu do Twoich danych osobowych, np. poprzez uzyskanie potwierdzenia, czy / które Twoje dane osobowe (jakie ich kategorie) są przetwarzane przez LAFAKTORIA, uzyskanie informacji m. in. o celu przetwarzania, odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, planowanym okresie przechowywania danych lub kryteriach ustalenia tego okresu itp., uzyskanie kopii tych danych osobowych; jeżeli posiadasz aktywne konto Klienta w ramach Witryny, to możesz w każdej chwili samodzielnie edytować oraz poprawiać, uzupełniać, uaktualniać Twoje dane osobowe przechowywane w ramach tego konta;

 2. prawo do sprostowania danych - możliwość żądania od LAFAKTORIA jako administratora sprostowania (poprawienia, uzupełnienia, uaktualnienia) swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, niekompletne, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia; jeżeli posiadasz aktywne konto Klienta w ramach Witryny, to możesz w każdej chwili samodzielnie edytować oraz poprawiać, uzupełniać, uaktualniać Twoje dane osobowe przechowywane w ramach tego konta;

 3. prawo do usunięcia danych - możliwość żądania od LAFAKTORIA jako administratora usunięcia Twoich danych osobowych, ale tylko w określonych Rozporządzeniem 2016/679 sytuacjach, np. gdy Twoje dane osobowe nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, bądź gdy były przetwarzane niezgodnie z prawem; wobec powyższego usunięcie Twoich danych osobowych nie będzie możliwe w szczególności w następujących okolicznościach:

 • Twoje zamówienie w Sklepie LAFAKTORIA zostało złożone i potwierdzone przez nas, ale znajduje się nadal w fazie realizacji, np. nie zostało jeszcze wysłane, zostało wysłane tylko częściowo lub zostało wysłane, ale jeszcze nie zostało przez Ciebie odebrane;

 • nadal posiadasz aktywne konto Klienta w ramach Witryny, które umożliwia Ci wgląd do historii Twoich zamówień składanych w Sklepie LAFAKTORIA;

 • masz niezakończone postępowanie reklamacyjne dotyczące towaru kupionego w Sklepie LAFAKTORIA;

 • nie upłynął jeszcze okres przedawnienia roszczeń majątkowych wynikających z umów zawartych przez Ciebie ze Sprzedawcą w ramach Sklepu LAFAKTORIA;

 • masz nieuregulowany wymagalny dług wobec Sprzedawcy w tytułu umów zawartych przez Ciebie ze Sprzedawcą w ramach Sklepu LAFAKTORIA;

 • nie upłynął jeszcze wymagany obowiązującymi przepisami prawa okres przechowywania Twoich danych osobowych dotyczących transakcji w celach księgowych lub podatkowych;

 1. prawo do ograniczenia przetwarzania - możliwość żądania od LAFAKTORIA jako administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość Twoich danych osobowych - wówczas ograniczenie przetwarzania może nastąpić na okres pozwalający LAFAKTORIA jako administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

 • administrator nie potrzebuje już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, a jednocześnie są one Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;

 • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - wówczas ograniczenie przetwarzania może nastąpić co czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie LAFAKTORIA jako administratora są nadrzędne wobec Twojego sprzeciwu;

 1. prawo do przenoszenia danych - możliwość żądania od LAFAKTORIA jako administratora przenoszenia Twoich danych osobowych (w przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania przez LAFAKTORIA umowy, której jesteś stroną, oraz jeżeli takie przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany), w tym otrzymania kopii Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie; kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu (innego administratora), o ile jest to technicznie możliwe;

 2. prawo do sprzeciwu - możliwość wniesienia do LAFAKTORIA jako administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przez LAFAKTORIA - w związku ze swoją szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, jak również w przypadku ich przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego;

 3. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych / PUODO), jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych przez LAFAKTORIA narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez:

 • kontakt e-mailowy pod adresem: info@lafaktoria.pl;

 • kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na nasz następujący adres: LAFAKTORIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 48A lokal B1, 01–242 Warszawa, wraz z dopiskiem „Dane Osobowe”;

 • kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 22 301 51 51 (w godzinach pracy stacjonarnego salonu oświetleniowego oraz biura sprzedaży Sklepu LAFAKTORIA);

 • złożenie odpowiedniej dyspozycji podczas wizyty w stacjonarnym salonie oświetleniowym oraz biurze sprzedaży Sklepu LAFAKTORIA (w jego godzinach pracy).

Jak zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i samej Witryny w celu ochrony Twoich danych osobowych. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Ciebie połączeń elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sam nie zachowasz zasad bezpieczeństwa. W szczególności powinieneś zachować w poufności swój login i swoje hasło umożliwiające zalogowanie się do Twojego konta Klienta w ramach Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że nie będziemy się do Ciebie zwracać o ich podanie, za wyjątkiem sytuacji, w której logujesz się do Twojego konta Klienta w ramach Witryny. W celu uniemożliwienia korzystania z Twojego konta Klienta w ramach Witryny przez osoby nieupoważnione i niepowołane, prosimy o wylogowanie się niezwłocznie po zakończeniu korzystania z Witryny.

Jak są przetwarzane dane osobowe w ramach innych stron internetowych, do których linki mogą się znajdować w ramach Witryny?

W ramach naszej Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Informujemy, że takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny, są prowadzone i nadzorowane przez innych administratorów. Nie są one w żaden sposób kontrolowane, czy też nadzorowane przez LAFAKTORIA.

Strony powyższe mogą posiadać swoje własne, inne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać. LAFAKTORIA nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z Twoimi danymi osobowymi w ramach takich stron internetowych.

Jakie Twoje dane mogą być zbierane automatycznie podczas korzystania z Witryny?

Pliki cookies

Podczas korzystania przez Ciebie z Witryny nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych Twoich danych osobowych, za wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez naszą Witrynę i przechowywane na Twoim komputerze lub innym urządzeniu zapewniającym Ci dostęp do Witryny (w tym urządzeniu mobilnym), zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Ciebie z Witryny i Sklepu LAFAKTORIA.

Pliki cookies wykorzystywane są przez nas w celu obsługi Witryny i zapewnienie możliwości udostępnienia Ci interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonywanych przez Ciebie zakupów.

Wykorzystywane przez nas pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies usuwane są z chwilą zamknięcia przeglądarki internetowej, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z Witryny i służą do przechowywania takich informacji jak Twój login lub hasło umożliwiające zalogowanie się do Twojego konta Klienta w ramach Witryny, co przyśpiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

W każdym przypadku możesz zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Twojej przeglądarki internetowej.

Obok plików cookies mogą być zbierane przez LAFAKTORIA również zwyczajowo gromadzone przez administratorów systemów informatycznych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować w szczególności adres IP Twojego komputera lub innego urządzenia zapewniającego Ci dostęp do Witryny (w tym urządzenia mobilnego), rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której wszedłeś na naszą Witrynę.

„Web beacons”

Niektóre podstrony w ramach naszej Witryny oraz inne środki komunikacji z Tobą mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki), pozwalające na otrzymywanie informacji takich jak, adres IP Twojego komputera lub innego urządzenia zapewniającego Ci dostęp do Witryny (w tym urządzenia mobilnego), na który / które załadowana została strona, na której „web beacon” został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki internetowej, jak również informacje zawarte w plikach cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.

Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Jednakże dane te nie będą łączone z Twoimi danymi osobowymi, które zostały nam przez Ciebie przekazane.

Google Analytics

Ponadto nasza Witryna korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. („Google”).

Google Analytics używa plików cookies, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze lub innym urządzeniu zapewniającym Ci dostęp do Witryny (w tym urządzeniu mobilnym) użytkownika w celu umożliwieniu naszej Witrynie przeanalizowaniu sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają.

Informacje generowane przez pliki cookies na temat korzystania przez użytkowania z Witryny (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane do Google i przechowywane przez Google na serwerach znajdujących się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają te informacje w imieniu Google.

Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.

Użytkownik zawsze może zrezygnować z plików cookies, wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji Witryny może okazać się niemożliwe.

Jak będziemy dokonywać zmian Polityki Prywatności?

Zastrzegamy, że w przyszłości może pojawić się konieczność wprowadzania zmian lub aktualizacji naszej Polityki Prywatności. W szczególności może się to okazać konieczne z uwagi na zmiany w obowiązujących przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych, wytyczne w zakresie ochrony danych osobowych wydane przez organ nadzorczy (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych / PUODO), ale również w związku z ewentualnymi zmianami w zakresie prowadzenia procesów obsługi Klientów Sklepu LAFAKTORIA.

Gwarantujemy, że wszelkie zmiany Polityki Prywatności, jakie mogą ewentualnie wystąpić w przyszłości, będą pozostały w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również będą uwzględniały konieczność zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych przez nas przetwarzanych.

Najnowsza wersja naszej Polityki Prywatności jest zawsze dostępna na naszej Witrynie. Ponadto o każdej zmianie naszej Polityki Prywatności będziemy Cię informować drogą mailową (o ile posiadamy Twój adres e-mail).

Gdzie możesz przesłać swoje pytania i zastrzeżenia?

Twoje pytania i zastrzeżenia dotyczące Polityki Prywatności oraz zasad przetwarzania Twoich danych osobowych możesz w każdej chwili przesłać do nas drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: info@lafaktoria.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na nasz następujący adres: LAFAKTORIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 48A lokal B1, 01–242 Warszawa, wraz z dopiskiem „Dane Osobowe”.

 

Zespół Sklepu LAFAKTORIA

ŻYCZYMY PAŃSTWU UDANYCH ZAKUPÓW !!!