Lafaktoria Lafaktoria

Regulamin Sklepu Lafaktoria.pl

§ 1

1.    Sklep LAFAKTORIA prowadzony jest przez spółkę działającą pod firmą: LAFAKTORIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, adres: Aleja Prymasa Tysiąclecia 48A lokal B1, 01–242 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000708866, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 5272831278, REGON: 369010001.

2.    Sklep LAFAKTORIA jest sklepem zajmującym się sprzedażą ekskluzywnego oświetlenia oraz ekskluzywnych mebli i dodatków najbardziej uznanych marek wnętrzarskich, uwzględniających najnowsze wzornictwo i design światowej klasy projektantów. Sprzedawca, mając na uwadze powyższe, informuje niniejszym, że część asortymentu produktowego prezentowanego w Serwisie Internetowym Sklepu LAFAKTORIA stanowią unikatowe Towary znajdujące się w bieżącej ofercie topowych producentów i wytwórców, głównie zagranicznych, które nie są produkowane / wytwarzane w ramach stałej linii produkcyjnej, a wyłącznie na konkretne zamówienie odbiorcy, zazwyczaj również w oparciu o jego indywidualne wymagania techniczne i potrzeby. Dlatego takie Towary prezentowane w Serwisie Internetowym Sklepu LAFAKTORIA nie znajdują się w stanie gotowym do sprzedaży w magazynie Sprzedawcy, czy też producenta lub wytwórcy danego Towaru, zaś zostaną wyprodukowane / wytworzone dopiero po zamówieniu go przez Sprzedawcę na skutek złożenia konkretnego Zamówienia przez Klienta, bardzo często po dokładnym sprecyzowaniu przez niego konkretnych parametrów technicznych zamawianego Towaru. Powyższe warunkuje proces składania i realizacji Zamówień w Sklepie LAFAKTORIA, w szczególności Terminy Dostawy, sposób płatności, czy też nadanie niektórym takim Towarom statusu „Towaru na indywidualne zamówienie”. Poprzez akceptację postanowień Regulaminu, Klient przyjmuje do wiadomości powyższą specyfikę Sklepu LAFAKTORIA oraz ją akceptuje.

3.    W przypadku, gdy Regulamin wskazuje na prawa lub obowiązki Sklepu LAFAKTORIA należy przez nie rozumieć prawa lub obowiązki Sprzedawcy.

4.    Wszelką korespondencję dotyczącą zawieranych / zawartych Umów lub składanych / złożonych Zamówień przez Klientów należy kierować na adres: LAFAKTORIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., Al. Prymasa Tysiąclecia 48A, lok. B1, 01-242 Warszawa gdzie zlokalizowany jest stacjonarny salon oświetleniowy oraz biuro sprzedaży Sklepu LAFAKTORIA, bądź w formie elektronicznej na następujący adres e-mail: info@lafaktoria.pl.

§ 2

Terminy pisane we wszystkich postanowieniach Regulaminu wielką literą będą miały znaczenie przypisane im zgodnie z definicjami zawartymi poniżej (w kolejności alfabetycznej):

a.    Dane Osobowe – dane osobowe w rozumieniu przepisu art. 6 ust. 1 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, odnoszące się do Klientów będących osobami fizycznymi, jak również do osób fizycznych składających oświadczenia woli lub dokonujących czynności faktycznych w imieniu i na rzecz Klientów;

b.    Dzień Roboczy – każdy dzień tygodnia z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo uznanych za dni wolne od pracy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy; ilekroć w postanowieniach Regulaminu jest mowa o dniach, pisanych z małej litery oraz bez wyraźnego wskazania, iż chodzi o Dni Robocze w rozumieniu niniejszego postanowienia, należy przez nie rozumieć dni kalendarzowe;

c.     Karta Towaru - pojedyncza podstrona Serwisu Internetowego Sklepu LAFAKTORIA zawierająca informacje o pojedynczym Towarze;

d.    Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której obowiązujące przepisy prawa przyznają prawo do nabywania prawa oraz zaciągania zobowiązań, aktywująca Konto Klienta lub składająca Zamówienie lub zawierająca Umowę za pośrednictwem Serwisu Internetowego Sklepu LAFAKTORIA lub za pomocą innych (jednego lub więcej) środków porozumienia się na odległość, w tym telefonicznie lub mailowo;

e.    Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny;

f.      Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu cywilnego, a mianowicie Klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej (składającą Zamówienie lub zawierającą Umowę) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

g.    Konto Klienta – konto systemowe Klienta w Serwisie Internetowym Sklepu LAFAKTORIA, zabezpieczone indywidualnym loginem i hasłem dostępowym, umożliwiającym dokonywanie zakupu Towarów w Sklepie LAFAKTORIA, weryfikację statusu złożonego Zamówienia lub dokonanie innych czynności określonych postanowieniami Regulaminu;

h.    Sprzedawca – podmiot prowadzący Sklep LAFAKTORIA, wskazany w postanowieniu § 1 ust. 1 Regulaminu, zawierający Umowy z Klientami;

i.      Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu LAFAKTORIA określający zakres i warunki składania Zamówień i zawierania Umów w Sklepie LAFAKTORIA, stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

j.      Serwis Internetowy Sklepu LAFAKTORIA – serwis internetowy Sklepu LAFAKTORIA, którego administratorem jest Sprzedawca, dostępny pod następującym adresem internetowym: www.lafaktoria.pl;

k.     Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne i niezależne od Klienta i Sprzedawcy, na które Klient i Sprzedawca nie mieli wpływu i któremu pomimo zachowania nawet najwyższej staranności zapobiec nie mogli;

l.      Sklep LAFAKTORIA – sklep internetowy o nazwie handlowej LAFAKTORIA znajdujący się pod adresem: www.lafaktoria.pl, prowadzony przez Sprzedawcę, świadczący na rzecz Klientów usługi polegające na sprzedaży Towarów, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet, na warunkach określonych w Regulaminie;

m.   Termin Dostawy – wskazany przez Sprzedawcę przy dokonywaniu potwierdzenia Zamówienia termin, w którym Sprzedawca dostarczy Klientowi zamówiony Towar / zamówione Towary, liczony od daty zaksięgowania przez Sprzedawcę przedpłaty lub pełnej jednorazowej wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, z zastrzeżeniem, że do obliczenia Terminu Dostawy nie uwzględnia się okresów świątecznych oraz przerw wakacyjnych poszczególnych producentów Towarów, o których to okresach i przerwach Sprzedawca poinformuje Klienta w toku procedury składania Zamówienia, co w przypadków Klientów będących Konsumentami nastąpi nie później niż w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się Umową;

n.    Towar – rzecz ruchoma, w tym rzecz prezentowana w Serwisie Internetowym Sklepu LAFAKTORIA, która może być przedmiotem Umowy;

o.    Towar na indywidualne zamówienie – Towar przygotowany na specjalne oraz indywidualne zamówienie Klienta i dostosowany do jego indywidualnych wymagań oraz potrzeb;

p.    Umowa – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisu art. 535 i n. Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem jako kupującym, dotycząca Towaru lub Towarów;

q.    Ustawa o Ochronie Danych Osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych;

r.     Ustawa o Prawach Konsumenta - ustawa z dnia z dnia 30 maja 1014 roku o prawach konsumenta.

s.     Zamówienie – oświadczenie woli Klienta w zakresie zakupu Towaru / Towarów, złożone na zasadach i warunkach określonych przez Sprzedawcę w Karcie Towaru lub drogą e-mailową oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu, za pośrednictwem Serwisu Internetowego Sklepu LAFAKTORIA lub za pomocą innych środków porozumienia się na odległość, w tym telefonicznie lub mailowo.

 

§ 3

1.    Sklep LAFAKTORIA świadczy usługi polegające na sprzedaży Towarów za pośrednictwem Serwisu Internetowego Sklepu LAFAKTORIA, przy wykorzystaniu sieci Internet, jak również innych (jednego lub więcej) środków porozumienia się na odległość.

2.    Podstawowym warunkiem technicznym skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Internetowego Sklepu LAFAKTORIA jest posiadanie (i) urządzenia technicznego (w tym urządzenia mobilnego) umożliwiającego dostęp do Internetu oraz Serwisu Internetowego Sklepu LAFAKTORIA, (ii) dostępu do Internetu (iii) przeglądarki internetowej dowolnego typu zainstalowanej na tym urządzeniu oraz (iv) konta poczty elektronicznej (e-mail).

 

§ 4

1.    Treść stron Serwisu Internetowego Sklepu LAFAKTORIA oraz inne informacje udostępnione przez Sprzedawcę, w tym w szczególności wizerunki Towarów przedstawionych na stronach Serwisu Internetowego Sklepu LAFAKTORIA oraz ich ceny, są wyłącznie zaproszeniem do złożenia Zamówienia lub zawarcia Umowy, a tym samym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego.

2.    Wszystkie ceny podane na stronach Serwisu Internetowego Sklepu LAFAKTORIA są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT) – są więc cenami brutto. Postanowienia zdania poprzedniego mogą nie dotyczyć Towarów prezentowanych w Serwisie Internetowym Sklepu LAFAKTORIA bezpośrednio w zakładce pod nazwą „KATALOGI I MARKI”, gdzie ceny Towarów mogą być wyrażone również w walutach obcych i wówczas być cenami netto, tj. cenami nie uwzględniającymi podatku od towarów i usług (VAT). W takim wypadku Sprzedawca poinformuje go o cenie wyrażonej w złotych polskich (PLN) i zawierającej podatek od towarów i usług (VAT), tj. cenie brutto, zamawianego Towaru / zamawianych Towarów w toku procedury składania Zamówienia, co w przypadków Klientów będących Konsumentami nastąpi nie później niż w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się Umową.

3.    Ceny Towarów wskazane na stronach Serwisu Internetowego Sklepu LAFAKTORIA dotyczą wyłącznie sprzedaży wysyłkowej prowadzonej przez Sprzedawcę w ramach Sklepu LAFAKTORIA na warunkach określonych postanowieniami Regulaminu. W szczególności ceny Towarów wskazane na stronach Serwisu Internetowego Sklepu LAFAKTORIA nie pokrywają się z ofertą producentów lub wytwórców Towarów, czy też ofertą ich bezpośrednich lub pośrednich agentów lub dystrybutorów, innych niż Sprzedawca.

4.    Sprzedawca dołoży należytej staranności (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego), aby opublikowane na stronach Serwisu Internetowego Sklepu LAFAKTORIA informacje odnośnie ceny, nie zawierały uchybień lub błędów. Ceny prezentowane na stronach Serwisu Internetowego Sklepu LAFAKTORIA nie stanowią oferty w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego. Mając na uwadze powyższe, Sprzedawca zastrzega sobie prawo korekty ceny Towaru w każdym przypadku, kiedy prezentowana cena w wyniku błędu lub pomyłki rażąco odbiega od ceny katalogowej Towaru prezentowanej w aktualnym cenniku producenta lub wytwórcy Towaru. W takim wypadku Sprzedawca poinformuje go o prawidłowej cenie w toku procedury składania Zamówienia, co w przypadków Klientów będących Konsumentami nastąpi nie później niż w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się Umową.

5.    Sprzedawca dołoży należytej staranności (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego), aby opublikowane na stronach Serwisu Internetowego Sklepu LAFAKTORIA informacje dotyczące Towarów, w szczególności opis i dane techniczne, nie zawierały uchybień lub błędów. Informacje o Towarach na stronach Serwisu Internetowego Sklepu LAFAKTORIA nie stanowią oferty w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego. Mając na uwadze powyższe, Sprzedawca zaleca Klientom skontrolowanie podawanych parametrów na stronach internetowych producentów lub wytwórców danych Towarów.

6.    Zdjęcia Towarów zamieszczone na stronach Serwisu Internetowego Sklepu LAFAKTORIA są zdjęciami dostarczonymi Sprzedawcy przez producentów lub wytwórców Towarów, jak również mogą idealnie nie oddawać realnego wyglądu Towarów, w szczególności w zakresie kolorystyki prezentowanych Towarów, co Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje wraz z akceptacją postanowień Regulaminu. Za drobne rozbieżności pomiędzy zdjęciami zamieszczonymi na stronach Serwisu Internetowego Sklepu LAFAKTORIA, jak również za ewentualne różnice w wyglądzie Towaru wynikające z indywidualnych ustawień monitora / ekranu / wyświetlacza urządzenia, z którego korzysta Klient a wyglądem rzeczywistym Towaru, Sprzedawca nie odpowiada.

 

§ 5

1.    Zakup Towarów w Sklepie LAFAKTORIA może się odbywać wyłącznie w trybie składania Zamówień zgodnie z zasadami określonymi postanowieniami niniejszego paragrafu.

2.    Do składania Zamówień w Sklepie LAFAKTORIA, jak również do dokonywania zakupów w Sklepie LAFAKTORIA, upoważnieni są wyłącznie Klienci posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, tj. ci, którzy ukończyli osiemnaście lat.

3.    Zamówienia można składać za pośrednictwem środków porozumienia się na odległość, tj. poprzez informatyczny serwis transakcyjny udostępniony przez Sprzedawcę w ramach Serwisu Internetowego Sklepu LAFAKTORIA lub poprzez przesłanie wiadomości e-mail lub telefonicznie (przy czym Zamówienia składane telefonicznie powinny dodatkowo być potwierdzone przez Klienta drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości na następujący adres e-mail: info@lafaktoria.pl).

4.    W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem informatycznego serwisu transakcyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę w ramach Serwisu Internetowego Sklepu LAFAKTORIA, Klient powinien stosować się do wszystkich instrukcji pojawiających się na stronach Serwisu Internetowego Sklepu LAFAKTORIA, w szczególności powinien podjąć następujące kroki:

a.        wejść na stronę Serwisu Internetowego Sklepu LAFAKTORIA, przy czym warunki techniczne wymagane w celu korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu Internetowego Sklepu LAFAKTORIA zostały wskazane w postanowieniach § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu;

b.        dokonać wyboru Towaru / Towarów prezentowanych na stronach Serwisu Internetowego Sklepu LAFAKTORIA, jak również określić liczbę zamawianych poszczególnych Towarów a następnie wprowadzić go / je do koszyka zakupów poprzez skorzystanie z przycisku „Dodaj do koszyka”;

c.        w przypadku Towarów występujących w różnorodnych konfiguracjach oferowanych przez producenta lub wytwórcę danego Towaru, przed wprowadzeniem do koszyka zakupów, skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego znajdującego się na stronach Serwisu Internetowego Sklepu LAFAKTORIA w zakładce „KONTAKT” lub drogą e-mailową na adres: info@lafaktoria.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 22 301 51 51 (w Dni Robocze w godzinach od 10:00 do 19:00 oraz w soboty w godzinach od 10:00 do 14:00), celem dokonania wyboru odpowiednich parametrów Towaru / Towarów, np. jego / ich rozmiaru, części składowych, kolorystyki itp. udostępnionych przez jego / ich producenta lub wytwórcy;

d.        w przypadku posiadania Konta Klienta, zalogować się na Konto Klienta (o ile zalogowanie nie miało miejsca wcześniej) przy użyciu indywidualnego loginu i hasła dostępowego;

e.        wprowadzić w elektronicznym formularzu Zamówienia wszystkie dane wskazane jako wymagane (w szczególności wybranie formy płatności i sposoby dostarczenia Towaru / Towarów Klientowi), jak również ewentualnie - według wyboru Klienta - dane wskazane jako opcjonalne (stosownie do instrukcji zawartych na stronach Serwisu Internetowego Sklepu LAFAKTORIA) - podanie powyższych danych jest dobrowolne, aczkolwiek podanie danych wymaganych jest niezbędne celem należytego złożenia Zamówienia;

f.         wybrać dogodny sposób płatności i jeśli jest to wymagane dokonać przedpłaty zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu;

g.        zapoznać się dokładnie z treścią postanowień Regulaminu oraz dokonać ich akceptacji poprzez zaznaczenie pola wyboru (check box)  „Zaświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem sklepu internetowego LAFAKTORIA i akceptuję jego warunki” - akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, aczkolwiek niezbędna w celu należytego złożenia Zamówienia;

h.        o ile dany Towar dostępny jest na warunkach wynikających z regulaminu promocji zamieszczonego na stronach Serwisu Internetowego Sklepu LAFAKTORIA – zapoznać się dokładnie z treścią takiego regulaminu promocji oraz dokonać jego akceptacji poprzez zaznaczenie pola wyboru (check box)  „Zaświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem promocji pod nazwą: „…” sklepu internetowego LAFAKTORIA i akceptuję jego warunki” - akceptacja regulaminu promocji jest dobrowolna, aczkolwiek niezbędna w celu należytego złożenia Zamówienia z uwzględnieniem warunków danej promocji;

i.          zaakceptować koszyk zakupów poprzez skorzystanie z przycisku „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”.

5.    W celu złożenia Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości e-mail lub telefonicznie, Klient powinien podjąć następujące kroki:

a.        podjąć kontakt ze Sprzedawcą odpowiednio poprzez (i) przesłanie wiadomości elektronicznej na następujący adres e-mail: info@lafaktoria.pl, 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, lub (ii) telefonicznie pod następującym numerem telefonu: 22 301 51 51, jednakże wyłącznie w godziny pracy stacjonarnego salonu oświetleniowego oraz biura sprzedaży Sklepu LAFAKTORIA, tj. w Dni Robocze w godzinach od 10:00 do 19:00 oraz w soboty w godzinach od 10:00 do 14:00;

b.        dokonać wyboru Towaru / Towarów prezentowanych na stronach Serwisu Internetowego Sklepu LAFAKTORIA, jak również ich liczby, a następnie przekazać te informacje Sprzedawcy poprzez wybrany przez siebie środek komunikacji na odległość;

c.        w przypadku Towarów występujących w różnorodnych konfiguracjach oferowanych przez producenta lub wytwórcę danego Towaru, dokonania wyboru odpowiednich parametrów Towaru / Towarów, np. jego / ich rozmiaru, części składowych, kolorystyki itp. udostępnionych przez jego / ich producenta lub wytwórcy, a następnie przekazać te informacje Sprzedawcy poprzez wybrany przez siebie środek komunikacji na odległość;

d.        podać Sprzedawcy następujące wymagane dane: imię, nazwisko lub firma przedsiębiorcy, adres Klienta (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), telefon, adres e-mail, adres dostawy, numer NIP (w przypadku konieczności wystawienia faktury), forma płatności oraz sposób dostawy, jak również ewentualnie - według wyboru Klienta - podać Sprzedawcy dane wskazane jako opcjonalne (stosownie do instrukcji Sprzedawcy) - podanie powyższych danych jest dobrowolne, aczkolwiek podanie danych wymaganych jest niezbędne celem należytego złożenia Zamówienia;

e.        zapoznać się dokładnie z treścią postanowień Regulaminu przesłanego Klientowi przez Sprzedawcę drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta oraz dokonać ich akceptacji poprzez odesłanie do Sprzedawcy wiadomości elektronicznej na następujący adres e-mail: info@lafaktoria.pl o następującej treści: „Zaświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem sklepu internetowego LAFAKTORIA i akceptuję jego warunki” - akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, aczkolwiek niezbędna w celu należytego złożenia Zamówienia;

f.         o ile dany Towar dostępny jest na warunkach wynikających z regulaminu promocji zamieszczonego na stronach Serwisu Internetowego Sklepu LAFAKTORIA – zapoznać się dokładnie z treścią takiego regulaminu promocji przesłanego Klientowi przez Sprzedawcę drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta oraz dokonać jego akceptacji poprzez odesłanie do Sprzedawcy wiadomości elektronicznej na następujący adres e-mail: info@lafaktoria.pl o następującej treści: „Zaświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem promocji pod nazwą: „…” sklepu internetowego LAFAKTORIA i akceptuję jego warunki” - akceptacja regulaminu promocji jest dobrowolna, aczkolwiek niezbędna w celu należytego złożenia Zamówienia z uwzględnieniem warunków danej promocji.

6.    Po spełnieniu warunków określonych odpowiednio w postanowieniach ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu, Zamówienie uznawane jest za złożone przez Klienta.

7.    Złożenie Zamówienia w rozumieniu postanowienia ust. 6 niniejszego paragrafu oznacza oświadczenie woli Klienta w zakresie zawarcia ze Sprzedawcą Umowy, zgodnie z treścią złożonego przez Klienta Zamówienia, jak również na warunkach określonych postanowieniami Regulaminu.

8.    Złożenie Zamówienia jest jednoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, że wszelkie podane przez niego dane w związku ze złożeniem Zamówienia (w tym w szczególności Dane Osobowe) są zgodne z prawdą. Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości. Ponadto Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za negatywne dla Klienta skutki wynikające z podania przez niego nieprawdziwych / nieaktualnych / niekompletnych danych (w tym w szczególności Danych Osobowych); w szczególności zaś wszelką korespondencję (w tym elektroniczną) oraz wszelkie przesyłki doręczone przez Sprzedawcę na adres (w tym elektroniczny) podany w chwili wysyłania korespondencji lub przesyłki, uważa się za doręczone w sposób prawidłowy.

9.    Z uwagi na konsekwencje wskazane w postanowieniu ust. 8 niniejszego paragrafu, Sprzedawca zaleca uważne i dokładne wprowadzenie wszystkich danych Klienta (w tym w szczególności Danych Osobowych) w trakcie aktywowania Konta Klienta lub składania i akceptowania danego Zamówienia. Wszelkie dane wprowadzone przez Klienta w trakcie aktywowania Konta Klienta mogą być poprawiane lub uaktualnianie po każdorazowym zalogowaniu się na Konto Klienta w zakładce „Moje dane” oraz poprzez skorzystanie z przycisku „Akceptuj zmianę danych”, jak również poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na następujący adres e-mail: info@lafaktoria.pl lub telefonicznie pod następującym numerem telefonu: 22 301 51 51 (w Dni Robocze w godzinach od 10:00 do 19:00 oraz w soboty w godzinach od 10:00 do 14:00).

10.  Status i szczegóły Zamówienia złożonego zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, dostępne są po prawidłowym zalogowaniu przez Klienta na Konto Klienta. Informacje o statusie i szczegółach Zamówienia, w odniesieniu do Zamówień złożonych zgodnie z postanowieniem ust. 5 niniejszego paragrafu, będą udzielane Klientowi na jego zapytanie, poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na następujący adres e-mail: info@lafaktoria.pl lub telefonicznie pod następującym numerem telefonu: 22 301 51 51 (w Dni Robocze w godzinach od 10:00 do 19:00 oraz w soboty w godzinach od 10:00 do 14:00).

11.  Sprzedawca po otrzymaniu złożonego Zamówienia potwierdzi jego otrzymanie za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie aktywowania Konta Klienta lub składania Zamówienia.

12.  Złożenie przez Klienta Zamówienia na zasadach określonych w niniejszym paragrafie nie jest równoznaczne z zawarciem Umowy, a jedynie propozycją jej zawarcia przez Klienta. Sprzedawca informuje, iż do zawarcia Umowy dochodzi zgodnie z postanowieniami § 9 Regulaminu.

13.  Wszelkie zmiany, dodatkowe ustalenia odnośnie złożonego Zamówienia mogą być dokonywane wyłącznie drogą elektroniczną poprzez przesłanie korespondencji na adres e-mail: info@lafaktoria.pl.

 

§ 6

1.    Po potwierdzeniu Zamówienia złożonego przez Klienta zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 11 Regulaminu oraz po zaksięgowaniu przedpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy (jeśli jest wymagana zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu), Sprzedawca niezwłocznie przystępuje do realizacji Zamówienia poprzez zamówienie Towaru / Towarów u jego / ich producenta, wytwórcy lub dystrybutora.

2.    Zamówienia mogą być dostarczane tylko na terenie Polski i pozostałych krajów Unii Europejskiej, chyba że Sprzedawca i Klient postanowią inaczej. Sprzedawca zastrzega, że w przypadku realizacji Zamówienia poza terytorium Polski, może być pobierana dodatkowa opłata z tytułu dostawy, o czym Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę.

3.    Z uwagi na specyfikę Sklepu LAFAKTORIA wskazaną w postanowieniu § 1 ust. 2 Regulaminu, może zdarzyć się, że wyczerpany zostanie stan magazynowy zamawianego Towaru lub z przyczyn leżących pod stronie producenta lub wytwórcy Towaru zostanie zaprzestany proces produkcyjny lub wytwórczy Towaru, o czym Klient zostanie poinformowany drogą mailową. W takim przypadku Zamówienia będą realizowane według kolejności złożonych Zamówień, Klient będzie mieć możliwość wyboru innego Towaru, oczekiwania na nową dostawę, jeśli taka zostanie potwierdzona lub rezygnacji z Zamówienia wraz ze zwrotem wpłaconych kwot, jeśli takie wpłaty miały miejsce. Sprzedawca zastrzega, iż w każdym z powyższych przypadków może odpowiednio przedłużyć się czas oczekiwania na Towar, o czym Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę. W przypadku braku jednoznacznej decyzji ze strony Klienta, Zamówienie jest anulowane, a ewentualna wcześniejsza wpłata należności zwracana.

4.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu dostawy Zamówienia z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, np. Siła Wyższa lub z przyczyn leżących po stronie producenta, firm transportowych, o czym Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę. W takim wypadku Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia produktów do Klienta w możliwie najkrótszym czasie.

 

§ 7

1.    Klient, składając Zamówienie, może dokonać wyboru następujących form zapłaty za Towar / Towary:

a.    przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy;

b.    płatność internetowa obsługiwana przez serwis PayU, w tym transakcje VISA/MASTERCARD oraz szybki przelew bankowy on line;

c.     gotówka przy odbiorze (płatność za pobraniem) - forma zapłaty możliwa w przypadku Zamówień o dostępności Towaru oznaczonej w Karcie Towaru jako „w Magazynie”.

2.    W przypadku złożenia przez Klienta Zamówienia o dostępności oznaczonej w Karcie Towaru jako ‘Towar na indywidualne zamówienie’ lub ‘W Magazynie producenta’ oraz w innych uzasadnionych przypadkach, o których Sprzedawca poinformuje Klienta (w przypadków Klientów będących Konsumentami nie później niż w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się Umową), wymagana jest co najmniej przedpłata o wartości podanej przez Sprzedawcę w Karcie Towaru lub poprzez informatyczny system transakcyjny Sklepu LAFAKTORIA w ramach Konta Klienta. Pozostałą część wartości Zamówienia Klient może opłacić, korzystając z wybranej formy płatności wymienionej w postanowieniu § 7 ust. 1 Regulaminu.

3.    Wszelkie przedpłaty dokonane przez Klienta tytułem zakupu Towaru nie stanowią zadatku w rozumieniu przepisu art. 394 Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaliczkę na poczet ceny Towaru.

 

§ 8

1.    Wszelkie dostawy Towarów będą realizowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem firm kurierskich lub logistycznych, zgodnie z postanowieniami regulaminów świadczenia krajowych lub międzynarodowych usług przewozowych i pocztowych tychże firm obowiązujących w dniu zlecenia realizacji przesyłki.

2.    Sprzedawca informuje, iż promocyjna cena za dostawę zamawianego Towaru do Klienta w wysokości 1 PLN brutto jest doliczana do każdego jednorazowego Zamówienia realizowanego na terenie Polski. W przypadku dostaw częściowych jednego Zamówienia, realizowanych z inicjatywy i na prośbę Klienta dodatkowy koszt dostawy zostanie skalkulowany indywidualnie i doliczony do faktury końcowej za Towar. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do podniesienia promocyjnej ceny za dostawę z 1 PLN brutto w przypadku podwyższonych lub niestandardowych parametrów danej przesyłki lub miejsca dostawy poza terytorium Polski, zgodnie z postanowieniami obowiązujących regulaminów firm kurierskich lub przewozowych, o czym Sprzedawca poinformuje Klienta (w przypadków Klientów będących Konsumentami nie później niż w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się Umową).

3.    Sprzedawca zapewnia, że wysyłany do Klienta Towar będzie zapakowany przez Sprzedawcę w sposób zapewniający jego integralność i zapobiegający ryzyku jego zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie transportu do Klienta. W szczególności Sprzedawca zapewni, że na opakowaniu Towaru znajdą się powszechnie przyjęte w obrocie oznaczenia, że Towar – z uwagi na jego właściwości i specyfikę – może łatwo ulec zniszczeniu na skutek urazów mechanicznych.

4.    Sprzedawca oświadcza, że dowód zakupu Towaru w postaci paragonu fiskalnego lub faktury, dołączy do przesyłki z Towarem lub wyśle pocztą lub drogą elektroniczną na adres Klienta wskazany przy składaniu Zamówienia.

5.    Sprzedawca oświadcza, że wraz z wysyłanym Towarem dołączy do niego wszystkie zapewnione i dołączane zwykle przez producenta lub wytwórcę Towaru instrukcje obsługi, schematy, zalecenia, karty gwarancyjne, kable zasilające, części zamienne itp. Jednakże Sprzedawca nie zapewnia Klientowi niezbędnych do użytkowania Towaru żarówek, czy też elementów mocujących Towar (chyba że są one dołączone przez producenta lub wytwórcę Towaru). Sprzedawca zapewnia, że w miarę możliwości wyśle Towar w opakowaniu producenta lub wytwórcy Towaru, z zastrzeżeniem że Sprzedawca rezerwuje sobie prawo do ingerencji w opakowanie Towaru oferowane przez producenta lub wytwórcę Towaru, jednakże wyłącznie w celu sprawdzenia jego kompletności i niewadliwości przed wysyłką do Klienta. Naruszenie przez Sprzedawcę integralności oryginalnego opakowania Towaru nie może być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń Klienta względem Sprzedawcy, chyba że na jego skutek Towar uległ zniszczeniu lub uszkodzeniu.

6.    Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi Towaru / Towarów bez wad.

 

§ 9

1.    Umowa zostaje zawarta z chwilą pisemnego potwierdzenia odbioru Towaru przez Klienta na liście przewozowym przesyłki, z zastrzeżeniem że w przypadku złożenia Zamówienia z opcją „gotówka przy odbiorze (płatność za pobraniem)” wydanie Towaru Klientowi przez kuriera następuje dopiero po uiszczeniu płatności przez Klienta kurierowi przy odbiorze przesyłki. A zatem z chwilą pokwitowania odbioru Towaru na Klienta przechodzi prawo własności Towaru, jak również wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem Towaru, a w szczególności ryzyko jego utraty lub uszkodzenia.

2.    Umowa z chwilą jej zawarcia stanowi całość uzgodnień pomiędzy Klientem i Sprzedawcą, z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. Integralną częścią Umowy są postanowienia Regulaminu.

3.    Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klienta nie będącego Konsumentem za jakiekolwiek szkody inne niż na osobie spowodowane przez Towar lub jego działanie, ograniczona jest do ceny Towaru, jednakże nie obejmuje utraconych korzyści oraz jakichkolwiek szkód następczych lub pośrednich.

4.    Sprzedawca zwolniony jest z odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody wyrządzone przez Towar lub jego działanie w przypadku gdy szkoda wyrządzona, choćby pośrednio, przez Towar lub jego działanie jest w szczególności wynikiem:

a.    użytkowania Towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem;

b.    użytkowania Towaru w sposób niezgodny z instrukcją lub zaleceniami producenta lub wytwórcy Towaru;

c.     dokonania jakichkolwiek modyfikacji Towaru przez Klienta lub innego jego użytkownika;

d.    umieszczenia Towaru w sąsiedztwie przedmiotów łatwopalnych, grożących wybuchem itp. lub innych materiałów niebezpiecznych;

e.    innych przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności;

f.      Siły Wyższej.

 

§ 10

1.    Zgodnie z przepisami Ustawy o Prawach Konsumenta Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę (będącą umową zawartą na odległość w rozumieniu Ustawy o Prawach Konsumenta), może od niej odstąpić w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostarczenia Towaru, bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów określonych w postanowieniu ust. 5 zdanie ostatnie niniejszego paragrafu.

2.    Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w postanowieniu ust. 1 niniejszego paragrafu, następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej na formularzu dołączonym przez Sprzedawcę do przesyłki, jak również dostępnym na stronach Serwisu Internetowego Sklepu LAFAKTORIA pod następującym adresem: https://lafaktoria.pl/regulamin-sklepu-lafaktoriapl w dolnej sekcji strony dokumenty w PDF, albo pocztą tradycyjną na następujący adres: LAFAKTORIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., Al. Prymasa Tysiąclecia 48A, lok. B1, 01-242 Warszawa, albo pocztą elektroniczną na następujący adres e-mail: info@lafaktoria.pl.

3.    Do zachowania terminu określonego w postanowieniu ust. 1 niniejszego paragrafu wystarczy wysłanie powyższego oświadczenia przed jego upływem.

4.    Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi będącemu Konsumentem potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego w sposób określony w postanowieniach ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, drogą elektroniczną na adres e-mail Klienta, z którego zostało przesłane oświadczenie o odstąpieniu, zaś w przypadku przesłania tego oświadczenia pocztą tradycyjną - na adres e-mail Klienta podany przy aktywowaniu Konta Klienta lub składaniu Zamówienia.

5.    W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym jest mowa w postanowieniu ust. 1 niniejszego paragrafu, Klient ponadto powinien  zwrócić Towar wraz z opakowaniem w stanie niezmienionym, chyba że zmiana stanowi wynik korzystania z Towaru w sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru, na następujący adres: LAFAKTORIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., Al. Prymasa Tysiąclecia 48A, lok. B1, 01-242 Warszawa, z dopiskiem „Sklep LAFAKTORIA – odstąpienie od Umowy”, niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Zwrot przesyłki z Towarem odbywa się na koszt Klienta.

6.    Po przyjęciu zwrotu Towaru Sprzedawca prześle Klientowi fakturę korygującą.

7.    Zwrot kwoty zapłaconej przez Klienta tytułem ceny zakupu zwracanego Towaru / zwracanych Towarów, nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia od Umowy, poprzez wykonanie przelewu lub przekazu przez Sprzedawcę na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego lub adres, jeśli nastąpiła wcześniejsza zapłata za zwracany Towar / zwracane Towary. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Towaru / zwracanych Towarów lub do czasu dostarczenia dowodu jego / ich odesłania na adres , w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego, w przypadku poniesienia szkody w wyniku nie wywiązania się przez Klienta z wynikających z przepisów prawa obowiązków ciążących na nim, w związku z odstąpieniem od Umowy.

9.    W wypadku złożenia przez Sprzedawcę i Klienta zgodnych oświadczeń woli o rozwiązaniu Umowy za porozumieniem stron, Klient ponosi wszelkie koszty odesłania Towaru na rzecz Sprzedawcy, a Sprzedawca ponosi wszelkie koszty związane ze zwrotem wniesionych opłat za Towar na rzecz Klienta.

10.  Powyższe postanowienia niniejszego paragrafu nie znajdują zastosowania w przypadku: (i) umów zawieranych przez Klientów innych niż Konsumenci, (ii) Umów stanowiących podstawę zakupu Towarów wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta zawartej w złożonym przez niego Zamówieniu lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, oznaczonych w Karcie Towaru jako „Towar na indywidualne zamówienie” oraz (iii) Umów stanowiących podstawę zakupu Towarów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, jak również w innych przypadkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 11

1.    Sprzedawca oświadcza, co Klient przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawca nie jest producentem Towarów, a tym samym nie udziela żadnej gwarancji jakości na Towar / Towary.

2.    Na Towary dostępne w Sklepie LAFAKTORIA ich producenci lub wytwórcy mogą udzielać gwarancji na warunkach określonych przez nich w załączonych do Towarów kartach gwarancyjnych, jednakże Sprzedawca zwraca niniejszym uwagę, że gwarancja taka co do zasady nie obejmuje źródeł światła ewentualnie dostarczonych przez producenta lub wytwórcę w oprawie.

3.    W celu skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji Klient powinien udać się z zakupionym Towarem do autoryzowanego punktu serwisowego gwaranta lub bezpośrednio do gwaranta, na adres podany w karcie gwarancyjnej. 

 

§ 12

1.    Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych w odniesieniu do Danych Osobowych, jest Sprzedawca, a mianowicie spółka działająca pod firmą: LAFAKTORIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, adres: Aleja Prymasa Tysiąclecia 48A lokal B1, 01–242 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000708866, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 5272831278, REGON: 369010001.

2.    Dane Osobowe podawane przez Klienta będącego osobą fizyczną, bądź przez osobę fizyczną składającą oświadczenie woli lub dokonującą czynności faktycznych w imieniu i ich rzecz Klienta, podczas aktywowania Konta Klienta lub w trakcie wypełniania elektronicznego formularza Zamówienia, przetwarzane są przez Sprzedawcę w celu realizacji Zamówienia, w celu archiwizacji, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu LAFAKTORIA, o ile Klient wyrazi na to zgodę.

3.    Dane Osobowe są przekazywane przez Prowadzącego Sprzedawcę firmie kurierskiej wskazanej w postanowieniu § 8 ust. 1 Regulaminu oraz jej podwykonawcom, gdy jest to niezbędne do dostarczenia Towarów objętych danym Zamówieniem złożonym przez Klienta, a także operatorom systemów płatności, w zakresie koniecznym do wykonania Zamówienia lub Umowy zawartej przez Sprzedawcę z Klientem. Ponadto Dane Osobowe mogą być udostępniane przez Sprzedawcę uprawnionym organom.

4.    Sprzedawca zapewnia osobom fizycznym, których Dane Osobowe przetwarza, realizację ich uprawnień wynikających z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, a mianowicie umożliwia tym osobom wgląd do własnych Danych Osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych Danych Osobowych, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania Danych Osobowych przez Sprzedawcę zostały opisane w dokumencie zatytułowanym „Polityka Prywatności”, który znajduje się pod adresem: https://lafaktoria.pl/polityka-prywatnosci .

5.    Wszelką korespondencję w związku z przetwarzaniem przez Sprzedawcę Danych Osobowych osoba, której Dane Osobowe dotyczą, powinna kierować do Sprzedawcy na jego adres wskazany w postanowieniu § 1 ust. 3 Regulaminu, wraz z dopiskiem „Dane Osobowe” lub na e-mail info@lafaktoria.pl

 

§ 13

Sprzedawca niniejszym oświadcza, iż przysługują mu prawa własności intelektualnej, w tym autorskie prawa majątkowe lub uprawnienia wynikające z udzielonych licencji, do znaków towarowych „LAFAKTORIA”, „LAFAKTORIA.PL”, „Sklep LAFAKTORIA” oraz „Sklep LAFAKTORIA.PL”, jak również do Serwisu Internetowego Sklepu LAFAKTORIA jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści zamieszczonych na stronach Serwisu Internetowego Sklepu LAFAKTORIA. Klient przyjmuje do wiadomości, iż nie jest uprawniony do jakiegokolwiek wykorzystywania wyżej wymienionych znaków towarowych oraz utworów.

 

§ 14

1.    Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem za wady fizyczne i prawne dostarczonego Towaru. W razie stwierdzenia takiej wady Towaru przez Klienta będącego Konsumentem przysługuje mu prawo do złożenia reklamacji drogą mailową na następujący adres: info@lafaktoria.pl.

2.    Sprzedawca zaleca, aby Klient sprawdził dostarczony Towar przy jego odbiorze w obecności dostawcy (np. przewoźnika, kuriera itp.) i w razie stwierdzenia jakichkolwiek wad, braków lub uszkodzeń Towaru sporządził z nim stosowny protokół, a następnie niezwłocznie powiadomił o tym fakcie Sprzedawcę, przesyłając dokładny opis wady, braku lub uszkodzenia, drogą elektroniczną poprzez przesłanie korespondencji na następujący adres e-mail: info@lafaktoria.pl.

3.    Sprzedawca ma obowiązek ustosunkowania się do reklamacji złożonej przez Klienta będącego Konsumentem w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty jej wpłynięcia do Sprzedawcy. Za ustosunkowanie się do reklamacji rozumie się poinformowanie Klienta będącego Konsumentem o jej przyjęciu bądź odrzuceniu, przy czym brak ustosunkowania się w powyższym terminie nie oznacza odrzucenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje w formie elektronicznej na adres e-mail, z którego Klient będący Konsumentem przesłał Sprzedawcy reklamację, lub inny adres e-mail wskazany przez Klienta będącego Konsumentem w reklamacji.

4.    W przypadku gdy Sprzedawca rozpatrzy daną reklamacje pozytywnie, wówczas odbiera on Towar od Klienta na własny koszt, zaś Klient jest zobowiązany do należytego spakowania i zabezpieczenia reklamowanego Towaru przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. W szczególności Klient zapewni, że przesyłka zostanie ubezpieczona, a na opakowaniu Towaru znajdą się powszechnie przyjęte w obrocie oznaczenia, że Towar – z uwagi na jego właściwości i specyfikę – może łatwo ulec zniszczeniu na skutek urazów mechanicznych. Do odesłanego Towaru Klient jest zobowiązany dołączyć oryginał paragonu lub kopię faktury oraz pisemny opis wady stanowiącej przyczynę reklamacji, a w przypadku uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu – protokół szkody sporządzony w momencie odbioru Towaru w obecności kuriera, jak również podpisany przez kuriera, o ile został sporządzony. Sprzedawca zastrzega, iż nie będą przyjmowane przesyłki odsyłane za pobraniem, gdyż ….

5.    Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszonej reklamacji, Towar nią objęty zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, wolny od wad w możliwie najszybszym terminie. Termin ten uzależniony jest od trybu rozpatrywania reklamacji przez producenta ponoszącego całkowitą odpowiedzialność z tytułu gwarancji. Jeśli naprawa lub wymiana na towar wolny od wad będzie niemożliwa (na przykład z powodu wyczerpania zapasów tego Towaru), Prowadzący Sklep Lafaktoria.pl zwróci Klientowi równowartość ceny Towaru lub zaproponuje mu do wyboru inne dostępne na stronach internetowych Sklepu Lafaktoria.pl Towary (w szczególności z zachowaniem zasad wyrażonych w postanowieniu § 4 ust. 1 Regulaminu).

6.    Mając na uwadze postanowienia § 4 ust. 4 - 6 Regulaminu, Sprzedawca zastrzega niniejszym, iż podstawy reklamacji nie stanowią w szczególności różnice w wyglądzie Towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronach Serwisu Internetowego Sklepu LAFAKTORIA, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora / ekranu / wyświetlacza urządzenia, z którego korzysta Klienta, jak również różnice w faktycznych parametrach Towarów, w tym parametrach podawanych na stronach internetowych producentów lub wytwórców danych Towarów, a parametrami tych Towarów podawanymi na stronach Serwisu Internetowego Sklepu LAFAKTORIA.

7.    Powyższe postanowienia niniejszego paragrafu znajdują odpowiednie zastosowanie w przypadku gdy przyczyną reklamacji jest nieprawidłowo wystawiona faktura (z wyłączeniem postanowień dotyczących odesłania, wymiany lub naprawy Towaru).

8.    Skorzystanie przez Klienta będącego Konsumentem z uprawnień opisanych w postanowieniach niniejszego paragrafu nie ogranicza możliwości skorzystania z uprawnień opisanych z § 11 Regulaminu, o ile ujawnione przez Klienta będącego Konsumentem wady Towaru podlegają gwarancji udzielonej przez jego producenta lub wytwórcę.

9.    Mając na uwadze przepis art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towarów w odniesieniu do Umów zawartych z Klientami nie będącymi Konsumentami.  

 

§ 15

1.    Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych na koszt Sklepu LAFAKTORIA, chyba że Sprzedawca oraz Klient postanowią inaczej pisemnie lub w korespondencji e-mailowej.

2.    W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Regulaminu zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

3.    Wszelkie uwagi lub pytania odnośnie funkcjonowania Sklepu LAFAKTORIA należy kierować drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: info@lafaktoria.pl. Sprzedawca zastrzega uprawnienie do odpowiedzi na wybrane pytania, w szczególności w sytuacji, gdy na analogiczne lub podobne zagadnienie Sprzedawca udzielił wcześniej wyjaśnienia oraz zamieścił je w ramach Serwisu Internetowego Sklepu LAFAKTORIA.

4.    Kwestie sporne, jeśli Klient wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. Klient będący Konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń od Sprzedawcy, w szczególności poprzez zwrócenie się:

a.    do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów z bezpłatnym wnioskiem o wystąpienie do Sprzedawcy w sprawie ochrony praw i interesów Klienta (na zasadach wynikających z przepisów ustawy z 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów) albo

b.    do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej bezpłatnym, pisemnym wnioskiem o wszczęcie procedury mediacji zmierzającej do polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego między Klientem jako konsumentem a Sprzedającym (na zasadach wynikających z przepisów ustawy z 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1063 z późniejszymi zmianami).

5.    W przypadku braku polubownego rozstrzygnięcia ewentualnych sporów pomiędzy Klientem a Sprzedającym, mogą być one poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego.

6.    Ponadto Sprzedawca informuje o możliwości rozwiązywania sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

7.    Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany dowolnych postanowień Regulaminu. Zmiana dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści zmienianych postanowień Regulaminu w Serwisie Internetowym Sklepu LAFAKTORIA, jednakże z zastrzeżeniem, że Zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę przed dniem wejścia w życie nowej treści postanowień Regulaminu będą realizowane według postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę.

8.    Regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia  2018 r.

 

Zespół Sklepu LAFAKTORIA

ŻYCZYMY PAŃSTWU UDANYCH ZAKUPÓW!!!

 

Regulamin w PDF
Pouczenie i wzór odstąpienia od umowy w PDF