Lafaktoria Lafaktoria

Regulamin Sklepu Lafaktoria.pl

§ 1

 1. Sklep Lafaktoria.pl prowadzony jest przez Pana Roberta Gałązkę, zamieszkałego w Warszawie 02–495, przy ul. Ryżowej 44/112, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Lafaktoria.pl Robert Gałązka, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej / CEIDG o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 1180819362, REGON: 015600613.
 2. W przypadku gdy Regulamin wskazuje na prawa lub obowiązki Sklepu Lafaktoria.pl należy przez nie rozumieć prawa lub obowiązki Prowadzącego Sklep Lafaktoria.pl.
 3. Wszelką korespondencję wynikającą z zawartych Umów lub złożonych Zamówień przez Klientów Sklepu Lafaktoria.pl należy kierować na adres: Lafaktoria.pl Robert Gałązka, Al. Prymasa Tysiąclecia 48A, lok. B1, 01-242 Warszawa gdzie zlokalizowany jest stacjonarny salon oświetleniowy oraz biuro sprzedaży Sklepu Lafaktoria.pl.

§ 2

Terminy pisane we wszystkich postanowieniach Regulaminu wielką literą będą miały znaczenie przypisane im zgodnie z definicjami zawartymi poniżej (w kolejności alfabetycznej):

 1. Dane Osobowe – dane osobowe w rozumieniu przepisu art. 6 ust. 1 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, odnoszące się do Klientów będących osobami fizycznymi
 2. Dzień Roboczy – każdy dzień tygodnia z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo uznanych za dni wolne od pracy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28 z późn. zm.); ilekroć w postanowieniach Regulaminu jest mowa o dniach, pisanych z małej litery oraz bez wyraźnego wskazania, iż chodzi o Dni Robocze w rozumieniu niniejszego postanowienia, należy przez nie rozumieć dni kalendarzowe;
 3. Klient – osoba fizyczna (w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, aktywująca Konto Klienta, składająca Zamówienie lub zawierająca Umowę za pośrednictwem Sklepu Lafaktoria.pl;
 4. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
 5. Konsument – konsument w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu cywilnego, a mianowicie osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. Konto Klienta – konto systemowe Klienta w serwisie internetowym www.lafaktoria.pl, zabezpieczone indywidualnym loginem i hasłem dostępowym, umożliwiającym, po skutecznym zalogowaniu, korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Lafaktoria.pl;
 7. Prowadzący Sklep Lafaktoria.pl – podmiot wskazany w postanowieniu § 1 ust. 1 Regulaminu;
 8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Lafaktoria.pl określający zakres i warunki zawierania Umów za pośrednictwem serwisu internetowego www.lafaktoria.pl stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
 9. Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne i niezależne od Klienta i Prowadzącego Sklep Lafaktoria.pl, na które Klient i Prowadzący Sklep Lafaktoria.pl nie mieli wpływu i któremu pomimo zachowania nawet najwyższej staranności zapobiec nie mogli;
 10. Sklep Lafaktoria.pl – sklep internetowy o nazwie handlowej Lafaktoria.pl znajdujący się pod adresem: www.lafaktoria.pl, świadczący na rzecz Klientów usługi polegające na sprzedaży Towarów, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet, na warunkach określonych w Regulaminie;
 11. Termin Dostawy – wskazany przy dokonywaniu Zamówienia w serwisie internetowym www.lafaktoria.pl  termin, w którym Prowadzący Sklep Lafaktoria.pl dostarcza Klientowi  zamówiony Towar ;
 12. Towar – rzecz ruchoma, która może być przedmiotem Umowy; ponadto ilekroć w postanowieniach Regulaminu jest mowa o Towarze, należy przez to odpowiednio rozumieć również usługi prezentowane na stronach internetowych Sklepu Lafaktoria.pl na zasadach wynikających z postanowień Regulaminu;
 13. Towar na indywidualne zamówienie – oznacza Towar przygotowany na specjalne zamówienie Klienta i dostosowany do jego potrzeb;
 14. Umowa – odpowiednio: (i) umowa sprzedaży w rozumieniu przepisu art. 535 i n. Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Prowadzącym Sklep Lafaktoria.pl jako sprzedającym a Klientem jako kupującym, dotycząca Towaru, lub (ii) umowa dotycząca świadczenia danej usługi prezentowanej na stronach internetowych Sklepu Lafaktoria.pl, zawarta pomiędzy Prowadzącym Sklep Lafaktoria.pl jako usługodawcą a Klientem jako usługobiorcą;
 15. Ustawa o Ochronie Danych Osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);
 16. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta w zakresie zakupu Towaru na zasadach określonych w serwisie internetowym www.lafaktoria.pl oraz postanowieniach Regulaminu, złożone drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Lafaktoria.pl.

§ 3

 1. Sklep Lafaktoria.pl świadczy usługi polegające na sprzedaży Towarów za pośrednictwem serwisu internetowego jakim jest Sklep Lafaktoria.pl, przy wykorzystaniu sieci Internet.
 2. Podstawowym warunkiem technicznym skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Lafaktoria.pl jest posiadanie urządzeń technicznych umożliwiających dostęp do strony internetowej Sklepu Lafaktoria.pl, w szczególności przeglądarki internetowej dowolnego typu.

§ 4

 1. Treść stron internetowych Sklepu Lafaktoria.pl oraz inne informacje udostępnione przez Prowadzącego Sklep Lafaktoria.pl, w tym w szczególności wizerunki Towarów przedstawionych na stronach internetowych Sklepu Lafaktoria.pl oraz ich ceny, są wyłącznie zaproszeniem do zawarcia Umowy, a tym samym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego.
 2. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu Lafaktoria.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT) – są więc cenami brutto. Postanowienia zdania poprzedniego mogą nie dotyczyć Towarów prezentowanych bezpośrednio w zakładce pod nazwą „KATALOGI I MARKI”, gdzie Towary mogą być wyrażone w walutach obcych i mogą być cenami netto, tj. cenami nie uwzględniającymi podatku od towarów i usług (VAT).
 3. Ceny Towarów wskazane na stronach internetowych Sklepu Lafaktoria.pl dotyczą wyłącznie sprzedaży wysyłkowej prowadzonej na warunkach określonych postanowieniami Regulaminu. W szczególności ceny Towarów nie pokrywają się z ofertą producentów lub wytwórców Towarów, czy też ofertą ich bezpośrednich lub pośrednich agentów lub dystrybutorów innych niż Prowadzący Sklep Lafaktoria.pl.
 4. Prowadzący Sklep Lafaktoria.pl dołoży należytej staranności (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego), aby opublikowane na stronach internetowych Sklepu Lafaktoria.pl informacje dotyczące Towarów, w szczególności opis i dane techniczne, nie zawierały uchybień lub błędów. Informacje o Towarach na stronach internetowych Sklepu Lafaktoria.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego. Mając na uwadze powyższe, Prowadzący Sklep Lafaktoria.pl zaleca Klientom skontrolowanie podawanych parametrów na stronach internetowych producentów lub wytwórców danych Towarów.
 5. Zdjęcia Towarów zamieszczone na stronach internetowych Sklepu Lafaktoria.pl mogą idealnie nie oddawać realnego wyglądu Towarów, w szczególności w zakresie kolorystyki prezentowanych Towarów, co Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje wraz z akceptacją postanowień Regulaminu. Za drobne rozbieżności pomiędzy zdjęciami zamieszczonymi na stronach internetowych Sklepu Lafaktoria.pl, jak również za ewentualne różnice w wyglądzie Towaru wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta a wyglądem rzeczywistym Towaru Prowadzący Sklep Lafaktoria.pl. nie odpowiada.
 6. Terminy dostaw podane na stronach internetowych Sklepu Lafaktoria.pl są określane przez poszczególnych producentów i z przyczyn niezależnych od Sklepu Lafaktoria.pl (np.: przerwy produkcyjne, świąteczne, wakacyjne)  może ulec wydłużeniu. 

§ 5

 1. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Lafaktoria.pl może się odbywać wyłącznie w trybie składania Zamówień zgodnie z zasadami określonymi postanowieniami niniejszego paragrafu.
 2. Do składania Zamówień w Sklepie Lafaktoria.pl, jak również do dokonywania zakupów w Sklepie Lafaktoria.pl, upoważnieni są wyłącznie Klienci pełnoletni tj. ci, którzy ukończyli osiemnaście lat.
 3. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Lafaktoria.pl, Klient powinien stosować się do wszystkich instrukcji pojawiających się na stronach internetowych Sklepu Lafaktoria.pl, w szczególności powinien podjąć następujące kroki:
  1. wejść na stronę internetową Sklepu Lafaktoria.pl dostępną pod adresem www.lafaktoria.pl, przy czym warunki techniczne wymagane w celu korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Lafaktoria.pl zostały wskazane w postanowieniach § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu;
  2. w przypadku posiadania Konta Klienta, zalogować się na Konto Klienta (o ile zalogowanie nie miało miejsca wcześniej) przy użyciu własnego indywidualnego loginu i hasła dostępowego, jak również poprzez skorzystanie z przycisku „LOGOWANIE”;
  3. dokonać wyboru Towaru / Towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu Lafaktoria.pl, jak również określić liczbę zamawianych poszczególnych Towarów a następnie wprowadzić go / je do koszyka zakupów poprzez skorzystanie z przycisku „Dodaj do koszyka”;
  4. w przypadku Towarów występujących w różnorodnych konfiguracjach oferowanych przez producenta lub wytwórcę danego Towaru, przed wprowadzeniem do koszyka zakupów, skontaktować się z Prowadzącym Sklep Lafaktoria.pl za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego znajdującego się na stronach internetowych Sklepu Lafaktoria.pl w zakładce „KONTAKT”, celem dokonania wyboru odpowiednich parametrów Towaru, np. jego rozmiaru, części składowych, kolorystyki;
  5. wprowadzić w elektronicznym formularzu Zamówienia wszystkie dane wskazane jako wymagane (w szczególności wybranie formy płatności i sposoby dostarczenia Towaru Klientowi), jak również ewentualnie dane wskazane jako opcjonalne (stosownie do instrukcji zawartych na stronach internetowych Sklepu Lafaktoria.pl);
  6. wybrać dogodny sposób płatności i jeśli jest to wymagane dokonać przedpłaty zgodnie z postanowieniami paragrafu 7;
  7. zapoznać się dokładnie z treścią postanowień Regulaminu oraz dokonać ich akceptacji poprzez zaznaczenie pola wyboru (check box)  „Zaświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem sklepu internetowego Lafaktoria.pl i akceptuję jego warunki”;
  8. o ile dany Towar dostępny jest na warunkach wynikających z regulaminu promocji zamieszczonego na stronach internetowych Sklepu Lafaktoria.pl – dokonać akceptacji takiego regulaminu promocji (przy czym przyjmuje się, że Klient akceptując Regulamin zgodnie z postanowieniem lit. g niniejszego ustępu, dokonuje jednocześnie akceptacji odpowiedniego regulaminu promocji odnoszącego się do zamawianego Towaru);
  9. zaakceptować koszyk zakupów poprzez skorzystanie z przycisku „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”.
 4. Po spełnieniu warunków określonych w postanowieniach ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamówienie uznawane jest za złożone przez Klienta.
 5. Złożenie Zamówienia w rozumieniu postanowienia ust. 4 niniejszego paragrafu oznacza oświadczenie woli Klienta w zakresie zawarcia z Prowadzącym Sklep Lafaktoria.pl Umowy, zgodnie z treścią złożonego przez Klienta Zamówienia, jak również na warunkach określonych postanowieniami Regulaminu.
 6. Złożenie Zamówienia jest jednoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, że wszelkie podane przez niego dane w związku ze złożeniem Zamówienia (w tym w szczególności Dane Osobowe) są zgodne z prawdą. Prowadzący Sklep Lafaktoria.pl nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości. Ponadto Prowadzący Sklep Lafaktoria.pl nie ponosi odpowiedzialności za negatywne dla Klienta skutki wynikające z podania przez niego nieprawdziwych / nieaktualnych / niekompletnych danych (w tym w szczególności Danych Osobowych); w szczególności zaś wszelką korespondencję (w tym elektroniczną) oraz wszelkie przesyłki doręczone przez Prowadzącego Sklep Lafaktoria.pl na adres (w tym elektroniczny) podany w chwili wysyłania korespondencji lub przesyłki, uważa się za doręczone w sposób prawidłowy, zaś wszelkie reklamacje złożone przez Klienta w związku z powyższym będą rozpatrywane przez Prowadzącego Sklep Lafaktoria.pl negatywnie.
 7. Z uwagi na konsekwencje wskazane w postanowieniu ust. 6 niniejszego paragrafu, Prowadzący Sklep Lafaktoria.pl zaleca uważne i dokładne wprowadzenie wszystkich danych Klienta (w tym w szczególności Danych Osobowych) w trakcie aktywowania Konta Klienta lub składania i akceptowania danego Zamówienia. Wszelkie dane wprowadzone przez Klienta w trakcie aktywowania Konta Klienta mogą być poprawiane lub uaktualnianie po każdorazowym zalogowaniu się na Konto Klienta w zakładce „Moje dane” oraz poprzez skorzystanie z przycisku „Akceptuj zmianę danych”.
 8. Status i szczegóły Zamówienia złożonego zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, dostępne są po prawidłowym zalogowaniu przez Klienta na Konto Klienta.
 9. Prowadzący Sklep Lafaktoria.pl po otrzymaniu złożonego Zamówienia potwierdzi jego otrzymanie za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie aktywowania Konta Klienta lub składania Zamówienia.
 10. Złożenie przez Klienta Zamówienia na zasadach określonych w niniejszym paragrafie oznacza akceptację przez Klienta wszystkich postanowień Regulaminu.
 11. Złożenie przez Klienta Zamówienia na zasadach określonych w niniejszym paragrafie nie jest równoznaczne z zawarciem Umowy, a jedynie propozycją jej zawarcia przez Klienta. Prowadzący Sklep Lafaktoria.pl informuje, iż do zawarcia Umowy dochodzi zgodnie z postanowieniami § 9 Regulaminu.
 12. Wszelkie zmiany, dodatkowe ustalenia odnośnie złożonego Zamówienia mogą być dokonywane wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez wykorzystanie formularza kontaktowego dostępnego na stronach internetowych Sklepu Lafaktoria.pl w zakładce „KONTAKT” lub poprzez przesłanie korespondencji na adres e-mail: info@lafaktoria.pl.

§ 6

 1. Po potwierdzeniu Zamówienia złożonego przez Klienta zgodnie z postanowieniami paragrafu 5 ust. 9 Regulaminu oraz po zaksięgowaniu przedpłaty na koncie Sklepu Lafaktoria.pl (jeśli jest wymagana zgodnie z zapisami paragrafu 7), Prowadzący Sklep Lafaktoria.pl niezwłocznie przystępuje do realizacji Zamówienia poprzez zamówienie Towaru u jego producenta, wytwórcy lub dystrybutora.
 2. Zamówienia mogą być dostarczane tylko na terenie Polski i Szwecji, chyba że Prowadzący Sklep Lafaktoria.pl i Klient postanowią inaczej.
 3. Z uwagi na specyfikę Sklepu Lafaktoria.pl, procesu składania i realizacji Zamówień, może zdarzyć się, że wyczerpany zostanie stan magazynowy zamawianego Towaru o czym Klient zostanie poinformowany drogą mailową. W takim przypadku Zamówienia będą realizowane według kolejności złożonych Zamówień, Klient będzie mieć możliwość wyboru innego Towaru, oczekiwania na nową dostawę, jeśli taka zostanie potwierdzona lub rezygnacji z Zamówienia wraz ze zwrotem wpłaconych kwot, jeśli takie wpłaty miały miejsce. Prowadzący Sklep Lafaktoria.pl zastrzega, iż w każdym z powyższych przypadków może odpowiednio przedłużyć się czas oczekiwania na Towar. W przypadku braku jednoznacznej decyzji ze strony Klienta, Zamówienie jest anulowane, a ewentualna wcześniejsza wpłata należności zwracana.

§ 7

 1. Klient, składając Zamówienie, może dokonać wyboru następujących form zapłaty za Towar:
  1. przelew tradycyjny na rachunek bankowy Prowadzącego Sklep Lafaktoria.pl;
  2. płatność internetowa obsługiwana przez serwis PayU, w tym transakcje VISA/MASTERCARD oraz szybki przelew bankowy on line;
  3. gotówka przy odbiorze (płatność za pobraniem) - forma zapłaty możliwa w przypadku Zamówień o dostępności Towaru oznaczonej jako ‘w Magazynie’
 2. W przypadku złożenia przez Klienta Zamówienia o dostępności oznaczonej jako ‘Towar na indywidualne zamówienie’ lub ‘W Magazynie producenta’ oraz w innych uzasadnionych przypadkach, o których Prowadzący Sklep Lafaktoria.pl poinformuje Klienta, wymagana jest co najmniej przedpłata o wartości podanej przez system Sklepu Lafaktoria.pl. Pozostałą kwotę zamówienia Klient może opłacić korzystając z wybranej formy płatności wymienionej w §7  pkt. 1
 3. Wszelkie przedpłaty dokonane przez Klienta tytułem zakupu Towaru nie stanowią zadatku w rozumieniu przepisu art. 394 Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaliczkę na poczet ceny Towaru.

§ 8

 1. Wszelkie dostawy Towarów będą realizowane przez Prowadzącego Sklep Lafaktoria.pl za pośrednictwem firm kurierskich lub logistycznych, zgodnie z postanowieniami regulaminów świadczenia krajowych lub międzynarodowych usług przewozowych i pocztowych tychże firm obowiązujących w dniu zlecenia realizacji przesyłki.
 2. Prowadzący Sklep Lafaktoria.pl zapewnia, że wysyłany do Klienta Towar będzie zapakowany przez Prowadzącego Sklep Lafaktoria.pl w sposób zapewniający jego integralność i zapobiegający ryzyku jego zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie transportu do Klienta. W szczególności Prowadzący Sklep Lafaktoria.pl zapewni, że na opakowaniu Towaru znajdą się powszechnie przyjęte w obrocie oznaczenia, że Towar – z uwagi na jego właściwości i specyfikę – może łatwo ulec zniszczeniu na skutek urazów mechanicznych.
 3. Prowadzący Sklep Lafaktoria.pl oświadcza, że dowód zakupu Towaru w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, dołączy do przesyłki z Towarem, wyśle pocztą lub drogą elektroniczną na adres Klienta wskazany przy składaniu Zamówienia.
 4. Prowadzący Sklep Lafaktoria.pl oświadcza, że wraz z wysyłanym Towarem dołączy do niego wszystkie zapewnione i dołączane zwykle przez producenta lub wytwórcę Towaru instrukcje obsługi, schematy, zalecenia, karty gwarancyjne, kable zasilające, części zamienne itp. Jednakże Prowadzący Sklep Lafaktoria.pl nie zapewnia Klientowi niezbędnych do użytkowania Towaru żarówek, czy też elementów mocujących Towar (chyba że są one dołączone przez producenta lub wytwórcę Towaru). Prowadzący Sklep Lafaktoria.pl zapewnia, że w miarę możliwości wyśle Towar w opakowaniu producenta lub wytwórcy Towaru, z zastrzeżeniem że Prowadzący Sklep Lafaktoria.pl rezerwuje sobie prawo do ingerencji w opakowanie Towaru oferowane przez producenta lub wytwórcę Towaru, jednakże wyłącznie w celu sprawdzenia jego kompletności i niewadliwości przed wysyłką do Klienta. Naruszenie przez Prowadzącego Sklep Lafaktoria.pl integralności oryginalnego opakowania Towaru nie może być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń Klienta względem Prowadzącego Sklep Lafaktoria.pl, chyba że na jego skutek Towar uległ zniszczeniu lub uszkodzeniu.

§ 9

 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą pisemnego potwierdzenia odbioru Towaru przez Klienta na liście przewozowym przesyłki, z zastrzeżeniem że w przypadku złożenia Zamówienia z opcją „gotówka przy odbiorze (płatność za pobraniem)” wydanie Towaru Klientowi przez kuriera następuje dopiero po uiszczeniu płatności przez Klienta kurierowi przy odbiorze przesyłki. A zatem z chwilą pokwitowania odbioru Towaru na Klienta przechodzi prawo własności Towaru, jak również wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem Towaru, a w szczególności ryzyko jego utraty lub uszkodzenia.
 2. Umowa z chwilą jej zawarcia stanowi całość uzgodnień pomiędzy Klientem i Prowadzącym Sklep Lafaktoria.pl, z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, jak również zastępuje wszelkie wcześniejsze pisemne lub ustne uzgodnienia, choćby dorozumiane, dokonane pomiędzy Klientem i Prowadzącym Sklep Lafaktoria.pl w odniesieniu do Towaru będącego jej przedmiotem.
 3. Prowadzący Sklep Lafaktoria.pl i Klient akceptują, że odpowiedzialność Prowadzącego Sklep Lafaktoria.pl za jakiekolwiek szkody inne niż na osobie spowodowane przez Towar lub jego działanie, ograniczona jest do ceny Towaru, jednakże nie obejmuje utraconych korzyści oraz jakichkolwiek szkód następczych lub pośrednich. Ponadto Prowadzący Sklep Lafaktoria.pl zwolniony jest z odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody wyrządzone przez Towar lub jego działanie w przypadku gdy szkoda wyrządzona, choćby pośrednio, przez Towar lub jego działanie jest w szczególności wynikiem:
  1. użytkowania Towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem;
  2. użytkowania Towaru w sposób niezgodny z instrukcją lub zaleceniami producenta lub wytwórcy Towaru;
  3. dokonania jakichkolwiek modyfikacji Towaru przez Klienta lub innego jego użytkownika;
  4. umieszczenia Towaru w sąsiedztwie przedmiotów łatwopalnych, grożących wybuchem itp. lub innych materiałów niebezpiecznych;
  5. innych przyczyn niezależnych od Prowadzącego Sklep Lafaktoria.pl;
  6. Siły Wyższej.
 4. Klient nie ma prawa przenieść jakichkolwiek wierzytelności wynikających z Umowy na jakiekolwiek osoby trzecie, bez uprzedniej i wyraźnej zgody Prowadzącego Sklep Lafaktoria.pl wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

 1. Zgodnie z przepisem art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), Klient korzystający z usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Lafaktoria.pl, będący Konsumentem, który zawarł Umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostarczenia Towaru, składając stosowne oświadczenie w formie pisemnej na adres: Lafaktoria.pl Robert Gałązka, Al. Prymasa Tysiąclecia 48A, lok. B1, 01-242 Warszawa.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym jest mowa w postanowieniu ust. 1 niniejszego paragrafu, Klient ponadto powinien  zwrócić Towar wraz z opakowaniem w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu na adres wskazany w postanowieniu § 1 ust. 1 Regulaminu, z dopiskiem „Sklep Lafaktoria.pl – odstąpienie od Umowy”, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot przesyłki z Towarem odbywa się na koszt Klienta.
 3. Po przyjęciu zwrotu Towaru Prowadzący Sklep Lafaktoria.pl prześle Klientowi fakturę VAT korygującą.
 4. Zwrot pieniędzy nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia od umowy, poprzez wykonanie przelewu lub przekazu przez Prowadzącego Sklep Lafaktoria.pl na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego lub adres, jeśli nastąpiła wcześniejsza zapłata za Towar. Prowadzący Sklep Lafaktoria.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Prowadzący Sklep Lafaktoria.pl zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego, w przypadku poniesienia szkody w wyniku nie wywiązania się przez Klienta z wynikających z przepisów prawa obowiązków ciążących na nim, w związku z odstąpieniem od Umowy.
 6. W wypadku złożenia przez Prowadzącego Sklep Lafaktoria.pl i Klienta zgodnych oświadczeń woli o rozwiązaniu Umowy za porozumieniem stron, Klient ponosi wszelkie koszty odesłania Towaru na rzecz Prowadzącego Sklep Lafaktoria.pl, a Prowadzący Sklep Lafaktoria.pl ponosi wszelkie koszty związane ze zwrotem wniesionych opłat za Towar na rzecz Klienta.
 7. Powyższe postanowienia niniejszego paragrafu nie znajdują zastosowania w przypadku: (i) umów zawieranych przez Klientów innych niż Konsumenci oraz (ii) Umów stanowiących podstawę zakupu Towarów o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą i oznaczonych w serwisie internetowym Sklepu Lafaktoria.pl jako „Towar na indywidualne zamówienie”.

§ 11

 1. Prowadzący Sklep Lafaktoria.pl oświadcza, co Klient przyjmuje do wiadomości, że Prowadzący Sklep Lafaktoria.pl nie udziela żadnej gwarancji jakości Towaru, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.
 2. Na Towary dostępne w Sklepie Lafaktoria.pl ich producenci lub wytwórcy mogą udzielać gwarancji na warunkach określonych przez nich w załączonych do Towarów kartach gwarancyjnych, z zastrzeżeniem że gwarancja taka co do zasady nie obejmuje źródeł światła ewentualnie dostarczonych przez producenta lub wytwórcę w oprawie. W takim wypadku jednakże Prowadzący Sklep Lafaktoria.pl zwolniony jest z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Klienta, co Klient akceptuje, w zakresie w jakim producent lub wytwórca Towaru udzielający jego gwarancji jakości odmówił lub nienależycie wykonał swoje obowiązki z tytułu udzielonej gwarancji jakości. Postanowienia zdania poprzedniego nie naruszają ani nie ograniczają odpowiedzialności Prowadzącego Sklep Lafaktoria.pl wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 3. W celu skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji Klient powinien udać się z zakupionym Towarem do autoryzowanego punktu serwisowego gwaranta lub bezpośrednio do gwaranta.

§ 12

 1. Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu przepisów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych jest Prowadzący Sklep Lafaktoria.pl, którego dane są wskazane w postanowieniu § 1 ust. 1 Regulaminu.
 2. Dane Osobowe podawane przez Klienta będącego osobą fizyczną podczas aktywowania Konta Klienta lub w trakcie wypełniania elektronicznego formularza Zamówienia, przetwarzane są przez Prowadzącego Sklep Lafaktoria.pl w celu realizacji Zamówienia, w celu archiwizacji, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu Lafaktoria.pl, o ile Klient wyrazi na to zgodę.
 3. Dane Osobowe są przekazywane przez Prowadzącego Sklep Lafaktoria.pl firmie kurierskiej wskazanej w postanowieniu § 8 ust. 1 Regulaminu oraz jej podwykonawcom, gdy jest to niezbędne do dostarczenia Towarów objętych danym Zamówieniem złożonym przez Klienta a takze operatorom systemów platności, w zakresie koniecznym do wykonania zamówienia lub Umowy zawartej przez Prowadzącego Sklep Lafaktoria.pl z Klientem. Ponadto Dane Osobowe mogą być udostępniane przez Prowadzącego Sklep Lafaktoria.pl uprawnionym organom.
 4. Prowadzący Sklep Lafaktoria.pl zapewnia Klientom będącym osobom fizycznym realizację ich uprawnień wynikających z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, a mianowicie umożliwia tym Klientom wgląd do własnych Danych Osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych Danych Osobowych, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych.
 5. Wszelką korespondencję w związku z przetwarzaniem przez Prowadzącego Sklep Lafaktoria.pl Danych Osobowych Klient będący osobą fizyczną powinien kierować do Prowadzącego Sklep Lafaktoria.pl na jego adres wskazany w postanowieniu § 1 ust. 3 Regulaminu, wraz z dopiskiem „Dane Osobowe” lub na e-mail info@lafaktoria.pl

§ 13

Prowadzący Sklep Lafaktoria.pl niniejszym oświadcza, iż przysługują mu wszelkie prawa autorskie, majątkowe i osobiste do znaków towarowych „Lafaktoria”, „Lafaktoria.pl”, „Sklep Lafaktoria” oraz „Sklep Lafaktoria.pl”. Klient przyjmuje do wiadomości, iż nie jest uprawniony do jakiegokolwiek wykorzystywania wyżej wymienionych znaków towarowych.

§ 14

 1. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia dostarczonego Towaru przy odbiorze w obecności dostawcy (np. przewoźnika, kuriera itp.) i w razie stwierdzenia jakichkolwiek wad, braków lub uszkodzeń towaru zobowiązany jest sporządzić z nim stosowny protokół i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sklep Lafaktoria.pl, przesyłając stosowne pismo z dokładnym opisem wady, braku lub uszkodzenia, drogą elektroniczną poprzez wykorzystanie formularza kontaktowego na stronach internetowych Sklepu Lafaktoria.pl w zakładce „KONTAKT”, poprzez przesłanie korespondencji na adres e-mail wskazany na stronach Sklepu Lafaktoria.pl lub listownie na adres Prowadzącego Sklep Lafaktoria.pl wskazany w postanowieniu § 1 ust. 3 Regulaminu.
 2. Lafaktoria.pl  jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 221  Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową  sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 3. Reklamacje składane przez Klienta rozpatrywane są przez Prowadzącego Sklep Lafaktoria.pl w terminie do 14 (czternastu) dni od daty ich wpłynięcia do Prowadzącego Sklep Lafaktoria.pl a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 4. W przypadku gdy Prowadzący Sklep Lafaktoria.pl rozpatrzy daną reklamacje pozytywnie, wówczas odbiera on Towar od Klienta na własny koszt, zaś Klient jest zobowiązany do należytego spakowania i zabezpieczenia reklamowanego Towaru przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. W szczególności Klient zapewni, że przesyłka zostanie ubezpieczona a na opakowaniu Towaru znajdą się powszechnie przyjęte w obrocie oznaczenia, że Towar – z uwagi na jego właściwości i specyfikę – może łatwo ulec zniszczeniu na skutek urazów mechanicznych. Do odesłanego Towaru Klient jest zobowiązany dołączyć oryginał paragonu lub kopię faktury VAT oraz pisemny opis wady stanowiącej przyczynę reklamacji, a w przypadku uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu – protokół szkody sporządzony w momencie odbioru Towaru w obecności kuriera, jak również podpisany przez kuriera.  Prowadzący Sklep Lafaktoria.pl zastrzega, iż nie będą przyjmowane przesyłki odsyłane za pobraniem.
 5. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszonej reklamacji, Towar nią objęty zostanie niezwłocznie wymieniony przez Prowadzącego Sklep Lafaktoria.pl na inny, wolny od wad. Jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów tego Towaru), Prowadzący Sklep Lafaktoria.pl zwróci Klientowi równowartość ceny Towaru lub zaproponuje mu do wyboru inne dostępne na stronach internetowych Sklepu Lafaktoria.pl Towary (w szczególności z zachowaniem zasad wyrażonych w postanowieniu § 4 ust. 1 Regulaminu).
 6. Lafaktoria.pl nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się  w karcie gwarancyjnej.
 7. Mając na uwadze postanowienia § 4 ust. 4 i 5 Regulaminu, Prowadzący Sklep Lafaktoria.pl zastrzega niniejszym, iż podstawy reklamacji nie stanowią w szczególności różnice w wyglądzie Towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronach internetowych Sklepu Lafaktoria.pl, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta, jak również różnice w faktycznych parametrach Towarów, w tym parametrach podawanych na stronach internetowych producentów lub wytwórców danych Towarów, a parametrami tych Towarów podawanymi na stronach internetowych Sklepu Lafaktoria.pl.
 8. Powyższe postanowienia niniejszego paragrafu znajdują odpowiednie zastosowanie w przypadku gdy przyczyną reklamacji jest nieprawidłowo wystawiona faktura VAT.

§ 15

 1. Prowadzący Sklep Lafaktoria.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych na koszt Sklepu Lafaktoria.pl (chyba, że obie strony postanowią inaczej);
 2. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Regulaminu zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Wszelkie uwagi lub pytania odnośnie funkcjonowania Sklepu Lafaktoria.pl należy kierować drogą elektroniczną poprzez wykorzystanie formularza kontaktowego na stronach internetowych Sklepu Lafaktoria.pl w zakładce „KONTAKT” lub poprzez przesłanie korespondencji na adres e-mail: info@lafaktoria.pl. Prowadzący Sklep Lafaktoria.pl zastrzega uprawnienie do odpowiedzi na wybrane pytania.
 4. Sklep Lafaktoria.pl zastrzega sobie możliwość zmiany dowolnych postanowień Regulaminu. Zmiana dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści zmienianych postanowień Regulaminu w serwisie internetowym www.lafaktoria.pl, jednakże z zastrzeżeniem że Zamówienia otrzymane przez Sklep Lafaktoria.pl.pl przed dniem umieszczenia nowej treści postanowień Regulaminu będą realizowane według postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu otrzymania przez Sklep Lafaktoria.pl Zamówienia.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.

 

Zespół Sklepu Lafaktoria.pl

Regulamin w PDF
Pouczenie o odstąpieniu od umowy w PDF
Wzór formularza odstąpienia od umowy w PDF